St.Willibrordus in Vierakker

de mooiste kerk van Gelderland

     
         
 
Bezoeken
Vieringen
Agenda
Concerten
De parochie
Jongeren
Parochieblad
Ludgerreliek
Stichtingen
Contact
 
 

Stichtingen

Er zijn drie stichtingen die zich bezighouden met Rooms-Katholiek erfgoed in Vierakker, te weten:
a. Stichting tot Restauratie van de Sint Willibrordus Kerk te Vierakker
b. Stichting Beheer Ludgerusgebouw, en
c. Stichting Beheer Rooms-Katholiek Erfgoed Vierakker/Wichmond.

De eerste stichting, de Stichting tot Restauratie van de Sint Willibrordus Kerk te Vierakker, hierna kortweg genoemd "de stichting", heeft een ANBI-status. Sinds 1 januari 2014 moet voor een ANBI diverse gegevens openbaar zijn via een internetsite. Het gaat om de volgende gegevens:

1. De naam
De stichting heeft Stichting tot Restauratie van de Sint Willibrordus Kerk te Vierakker.

2. Het RSIN of het fiscaal nummer
Het RSIN/fiscaal  nummer is: 816080963.

3. De contactgegevens
De stichting heeft zijn postadres aan de Vierakkersestraatweg 34, 7233 SG Vierakker.
Het emailadres van de stichting is: info@demooistekerk.nl

4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
- Mevrouw M-C.E. Bonga-Tulleken (secretaris)
- Mevrouw C.A.M. Roelofs-Bergervoet (penningmeester)
- Mevrouw R. Tijssen-Taken (lid)
- H.H.M. Helmink (lid)
- H. Bonga (lid)

5. Het beleidsplan
De stichting stelt zich ten doel gelden bijeen te brengen voor het onderhoud c.q. de restauratie van de Sint Willibrorduskerk in Vierakker. De stichting stelt zich tevens ten doel de kerk – in 2009 verkozen tot mooiste kerk van Gelderland! -  zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Hiertoe worden openstellingen georganiseerd op dinsdag- en donderdagmiddag in de zomermaanden (van mei t/m Open Monumentenweekend in september). Ook is het het hele jaar mogelijk om buiten deze openstellingen de kerk te bewonderen. Een simpele aanvraag hiertoe is voldoende.
De stichting zet zich in om zoveel mogelijk activiteiten naar de kerk toe te trekken. Ook dit jaar zijn weer diverse concerten gepland. Spijtig genoeg is in overleg met de vrijwilligers die meehielpen met de jaarlijkse Pleinmarkt besloten deze niet meer te organiseren. Naar alternatieven wordt gezocht.
Tenslotte. De stichting prijst zich gelukkig met een grote groep van vrienden en begunstigers die de stichting onverminderd financieel (blijven) ondersteunen. 

6. Het beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

7. De doelstelling
De doelstelling van de stichting luidt: 
" a. de restauratie van de Sint Willibrordus kerk, staande en gelegen te 7233 SE Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, ten einde het gebouw te behouden als een functionele kerk;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."

8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Het jaar 2020 is voor wat de voor dat jaar geplande activiteiten, net zoals voor veel activiteiten in het hele land, vrij dramatisch geweest.
Het jaar 2020 beloofde een topjaar te worden. In 2020 zou het 150-jarig bestaan van onze Vierakkerse/Wichmondse Rooms-katholieke geloofsgemeenschap groots gevierd gaan worden. Tal van activiteiten waren gepland. Op 4 januari werd het jubileumprogramma op ludieke wijze onthuld, met aansluitend de gezellige en druk bezochte nieuwjaarsreceptie. Een groot succes en een mooi begin van het jubileumjaar, zo dachten we. Echter het Covid19 virus besliste anders.  
Vanaf half maart ging Nederland in een intelligente lockdown wat ons noopte een streep te zetten door veel van de geplande activiteiten: geen concerten, geen vesperviering op de sterfdag van de heilige Ludger en het planten van de Ludgerboom (de boom kwam er wel, maar de viering en het feestelijk planten ging niet door), niet de hap en stapwandeling waar we ons allemaal zo op hadden verheugd, geen bijzondere eucharistieviering rond de datum van de inwijding van onze kerk, geen "escaperoute" door de kerk, geen... zo kunnen we nog even doorgaan.
Wat wonder boven wonder wél door kon gaan waren de openstellingen in de zomermaanden. De overheidsmaatregelen waren versoepeld en Nederland vierde vakantie in eigen land. Massaal werd ontdekt hoe mooi ons land wel niet is, én onze kerk. We sponnen er garen bij. Meer bezoekers dan andere jaren wisten de weg naar onze prachtige kerk te vinden.
En toen kwam de winter en werden de beperkende overheidsmaatregelen weer stringenter. Nederland, en de rest van de wereld, zit weer op slot.
Wij wachten op betere tijden en hopen aan het eind van het jaar 2021 verslag te kunnen doen van de activiteiten die we dat jaar hebben kunnen organiseren.

9. Een financiële verantwoording
Het eigen vermogen van de stichting bestaat de som van de saldi van de in de staat van baten en lasten 20189genoemde rekeningen.
Voor de staat van baten en lasten 2019 zie onderstaande link:
/generator/assets/stbatenlasten2019.doc


     
       
   

 
     
   

 
     
   

 
     
         
         
         
             
             
             


© Bart Mendelson 2011