St.Willibrordus in Vierakker

de mooiste kerk van Gelderland

     
         
 
Bezoeken
Vieringen
Agenda
Concerten
De parochie
Jongeren
Parochieblad
Ludgerreliek
Stichtingen
Contact
 
 

De Parochie

Geloofsgemeenschap H. Willibrord Vierakker

De geloofsgemeenschap H. Willibrord Vierakker behoort sinds 2010, samen met de geloofsgemeenschappen van Baak, Borculo, Brummen, Drempt, Hengelo, Joppe, Keijenburg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zutphen tot de parochie HH. Twaalf Apostelen (www.12apostelen.nl).

Secretariaat Geloofsgemeenschap H. Willibrord Vierakker

Adres: Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker
Tel.: (0575) 441286; donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Emailadres: info@demooistekerk.nl

Spoedgevallen of overlijden
Bij spoedgevallen of overlijden kunt u contact opnemen met 06 - 103.19.638.
Buiten de normale uren wordt u automatisch doorgeschakeld.

Pastoraal Team HH. Twaalf Apostelen
J.G.M. Scheve, pastoor,
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Tel. spreekuur: 06 53 21 40 17
Email: h.scheve@12apostelen.nl

per 1 januari 2022: mevrouw Carin Timmerman, pastoraal werker

Secretariaat Parochie HH. Twaalf Apostelen
Van Heemstratraat 4, 7204 GJ Zutphen
E-mail: secretariaat@12apostelen.nl
Tel.: (0575) 711310, dinsdag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur

Assistentie Pastoraal Team:
De heer G.G.M. Oude Groen, diaken
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
Dinsdag 18.30-19.30 uur; tel.: (0545) 272320; email: g.oudegroen@12apostelen.nl

A.J.M. Bos, diaken, Arnhemsestraat 7, 6971 AN Brummen

Tel.: 06 44 90 22 08; Email:a.bos@12apostelen.nl

G.J.A.M. Spekkink-Beunk, parochiemedewerker 
Tel.: 06 47 15 36 10 E-mail: g.spekkink@12apostelen.nl

L.M.J.F. van de Kam, parochiemedewerker 

Tel.: 06-39639364; email: l.vandekam@12apostelen.nl

Locatieraad Geloofsgemeenschap Vierakker
p/a Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker
E-mail: locatieraad@demooistekerk.nl

Voorzitter/penningmeester:mevrouw M-C.E. Bonga-Tulleken tel: (0575) 441261
Lid: de heer J. Marijnissen tel: (0575) 441276 Lid: de heer V. van Waalwijk tel: 0683124367

Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Vierakker
p/a Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker
E-mail: pastoraatsgroep@demooistekerk.nl
De heer M. Roording tel: 06 30 72 76 90
 
Werkgroep kindervieringen/gezinsvieringen
Email: kindervieringen@demooistekerk.nl
 
Kerkhofbeheerder
Vacature
Telefoon: 0575-441286
Email: begraafplaats@demooistekerk.nl

Kosteres Mevrouw R. Tijssen-Taken tel. nr.: (0575) 441286

Redactie Parochieblad De heer J.J.M. Holtslag, email: redactie@demooistekerk.nl

Opgeven Intenties:
per email: info@demooistekerk.nl
per post: secretariaat: Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker
per telefoon:(0575) 441286, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

BankrekeningnummerGeloofsgemeenschap H. Willibrord Vierakker: NL40 RABO 0366 4170 29.

Aanvraag Parochiebezoek – Thuiscommunie

Wenst u graag bezoek of thuis de communie te ontvangen,
dan schrijft u een email naar info@demooistekerk.nl
of u schrijft naar secretariaat, Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker
of u belt het secretariaat (0575) 441286 op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur
of u belt met (0575) 441743, (0575) 441286 of met (0575) 441872.

Aanmelden als vrijwilliger

Onze parochie bestaat voor een belangrijk deel dankzij de inzet van onze vrijwilligers.
En dat zijn er heel wat!
Wilt u ook uw steentje bijdragen? Graag! Alle hulp is welkom, of dit nu een coördinerende
taak is of praktisch werk. Ook u kunt meehelpen; samen zijn wij kerk en kunnen wij kerk
blijven zijn!
U kunt een "gesprek ” aanvragen bij het secretariaat via mailadres info@demooistekerk.nl
of via telefoonnummer (0575) 441286 op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur . Of kijk
even bij de contactgegevens dan kunt u bellen met leden uit de Locatieraad of Pastoraatgroep.

 

Stichting tot Restauratie van de St.Willibroduskerk
p/a Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker
Bankrekeningnummer: NL86RABO032.74.65.948
Contact: info@demooistekerk.nl

Stichting Beheer Katholiek Erfgoed Vierakker/Wichmond
p/a Vierakkersestraatweg 34, 7233 SG Vierakker
Bankrekeningnummer: NL05RABO010.61.46.483
Contact: info@demooistekerk.nl

Stichting Beheer Ludgerusgebouw
p/a Vierakkersestraatweg 34, 7233 SG Vierakker
Bankrekeningnummer: NL93RABO036.64.49.346
Contact: st.beheerludgerusgebouw@demooistekerk.nl

Parochiegeschiedenis
Allereerste tekenen van kerkelijk leven

In 794 stichtte Ludgerus de eerste kerk op Saksische grond aan de oostelijk kant
van de IJssel, de Salvatorkerk. Waarschijnlijk zijn verschillende houten kerkjes
weggespoeld door de IJssel, of vernield in diverse schermutselingen. Zo heeft er
mogelijk een boskapel gestaan aan de Kapelweg in Vierakker.
Het laatste gebouw van de kerk in Vierakker heeft gestaan op een plek vlak bij
de IJssel en het werd in 1575 gedeeltelijk weggespoeld door de rivier. De restanten
zijn in 1582 geheel verdwenen.

 

De Reformatie

De oude parochie is ten tijde van de Reformatie ten onder gegaan (De stellingen
van Luther dateren van 1517 en vormen het begin van de Reformatie).
De zielzorg werd tijdens de Reformatie waargenomen door rondtrekkende priesters
of door geestelijke die onderdak vonden bij adellijke huizen. Ook op huize Suideras,
dat rond 1692 bewoond werd door de familie Swaefken, werd een geestelijke gehuisvest.
In 1722 werd een nieuwe kerk in Baak gebouwd. Die moest nog wel vermomd zijn als
schuur. Toestemming voor deze schuurkerk werd verkregen door de invloed van de
adellijke familie Van der Heijden uit Doetinchem, die ’s zomers in huize Baak verbleef.
Wichmond-Vierakker viel vanaf dat moment onder de parochie Baak.
In 1831 werd er een kapel in huize Suideras opgericht waar alle zondagsplichten vervuld
mochten worden behalve de Hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart,
Maria ten Hemelopneming en Allerheiligen.

 

Herstel Bisschoppelijke hiërarchie

In 1853 is de Bisschoppelijke hiërarchie hersteld in Nederland. Vanaf die datum erkende
de Nederlandse Staat de Rooms-Katholieke Kerk weer volledig en katholieken mochten
weer kerken bouwen en openlijk hun geloof belijden.

 

Bouw St.Willibrorduskerk

In 1864 erfde Alexander Baron van der Heijden van Doornenburg het goed Suideras te
Vierakker van zijn broer Jan. Alexander was getrouwd met Thérèse von Motzfeldt.
Thérèse had een zwakke gezondheid en had moeite om in het slechte winterweer
helemaal in Baak ter kerke te gaan. Aanvankelijk wilde de baron daarom weer een
kapelletje stichten bij het Suideras.
Echter in 1867 konden de gelovigen van Wichmond -Vierakker wekenlang niet naar
Baak ter kerke vanwege het hoge water van de IJssel. Bovendien ontstond er onenigheid
over het gebruik van het kerkepad naar Baak. Dit bracht de baron tot andere gedachten.
In plaats van een kapelletje besloot hij toestemming te vragen voor de bouw van een kerk.
In oktober 1868 kwam er toestemming van de nieuwe bisschop van Utrecht Monseigneur
Schaepman. Daarmee werd dus een nieuwe parochie gesticht, alhoewel de grens met de
parochie van Baak nog lang niet vastlag. Pas na het overlijden van de pastoor van Baak
in 1887 werd de grens vastgelegd en eveneens het aantal parochianen dat bij de nieuwe
parochie hoorde.

 

De nieuwe parochie
De eerste pastoor van de opening in 1870 tot 1895 was Th. J.J. Bartels.
De vierde pastoor is één van de bekendste: J.H.A. ter Heerdt, van 1931 tot 1960.

Tegenwoordig bestaat de geloofsgemeenschap uit ongeveer 400 parochianen. Door het
heersende priestertekort is er geen eigen pastoor meer.
Op 1 januari 2010 is de geloofsgemeenschap met 11 andere geloofsgemeenschappen
samengevoegd tot één grote nieuwe parochie genaamd de Heilige (HH.)Twaalf Apostelen.
Die 12 geloofsgemeenschappen zijn: Baak, Borculo, Joppe, Hengelo, Keijenborg, Lochem,
Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vorden, Vierakker, Zutphen

 

     
       
   

 
     
   

 
     
   

 
     
         
         
         
             
             
             


© Bart Mendelson 2011